Research Ethics จริยธรรมการวิจัยในคน สสจ.พะเยา

REC.jpg
การยกเว้นและแบบเร็ว.jpg
ERC.png
ปก.jpg

EC หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (The Ethical Review Committee for Research in Human Subject, Phayao Provincial Public Health Office) มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ ติดตามโครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมสากล รวมทั้งคุ้มครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมิให้ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ขั้นตอนดำเนินการ.jpg

เอกสาร/แบบฟอร์สำหรับคณะกรรมการ

เอกสาร/แบบฟอร์สำหรับผู้วิจัย