จุดยืนองค์กร.jpg
nonhr moph.png
ITA62_edited.jpg
Research Ethics.png
Slide2.PNG
ปก เว็บ.png
Slide1.PNG
Slide5.PNG
ข้อมูลอัตรากำลัง.png
Slide3.PNG
happy money.jpg
Slide1.PNG

“TOGETHER WE  REACH THE GOAL Happy M O P H"

งานบริหารกำลังคน

งานบริหารกำลังคน (HRM)

1. งานวางแผนกำลังคน โครงสร้างและอัตรากำลัง

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

4. ทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

6. งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7. งานเงินเดือน

งานพัฒนาบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

1. งานพัฒนาบุคลากร

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย

3. งานจริยธรรมการวิจัยในคน

4. งานลาศึกษาและฝึกอบรม

5. องค์กรคุณธรรม

6. องค์กรแห่งความสุข

เจ้าหน้าที่

นางรัชนี  ขัตตะละ                           หัวหน้ากลุ่มงาน

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม                รองหัวหน้า

     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางใหม่แก้ว  ผลพัฒนกุล          

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤษดา  พรรณกุล              

     นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรกนก  ภาชนะ            

     นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศรินดา  เสมอใจ            

     นักทรัพยากรบุคคล​

นายจิรายุทธ  สัตย์สม

     นักทรัพยากรบุคคล

Happy MOPH.png