จุดยืนองค์กร.jpg
nonhr moph.png
งานบริหารกำลังคน

งานบริหารกำลังคน (HRM)

1. งานวางแผนกำลังคน โครงสร้างและอัตรากำลัง

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

4. ทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

6. งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7. งานเงินเดือน

สไลด์1.PNG

“TOGETHER WE  REACH THE GOAL Happy M O P H"

งานพัฒนาบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

1. งานพัฒนาบุคลากร

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย

3. งานจริยธรรมการวิจัยในคน

4. งานคุณธรรมจริยธรรม

5. งานลาศึกษาและฝึกอบรม

6. องค์กรแห่งความสุข

เจ้าหน้าที่

นางรัชนี  ขัตตะละ                           หัวหน้ากลุ่มงาน

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม                รองหัวหน้า

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางใหม่แก้ว  ผลพัฒนกุล          

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤษดา  พรรณกุล              

     นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรกนก  ภาชนะ            

     นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศรินดา  เสมอใจ            

     นักทรัพยากรบุคคล​

นายจิรายุทธ  สัตย์สม

     นักทรัพยากรบุคคล

ITA62.png
ข้อมูลอัตรากำลัง.png
Research Ethics.png
happy money.jpg
Slide1.PNG
Slide2.PNG
Slide3.PNG
ปก เว็บ.png
Slide5.PNG