งานบริหารกำลังคน

งานบริหารกำลังคน (HRM)

1. งานวางแผนกำลังคน โครงสร้างและอัตรากำลัง

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

4. ทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

6. งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7. งานเงินเดือน

เจ้าหน้าที่

นางรัชนี  ขัตตะละ                           หัวหน้ากลุมงาน

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม                รองหัวหน้า

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางใหม่แก้ว  ผลพัฒนกุล          

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤษดา  พรรณกุล              

     นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรกนก  ภาชนะ            

     นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศรินดา  เสมอใจ            

     นักทรัพยากรบุคคล​

งานพัฒนาบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

1. งานพัฒนาบุคลากร

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย

3. งานจริยธรรมการวิจัยในคน

4. งานคุณธรรมจริยธรรม

5. งานลาศึกษาและฝึกอบรม

6. องค์กรแห่งความสุข

“TOGETHER WE  REACH

THE GOAL Happy M O P H"

happy money.jpg
Research Ethics.png
ITA62.png
nonhr moph.png

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร.0-5440-9172-5  โทรสาร 0-5440-9175

  • Facebook Social Icon

© 2017 by HR PHAYAO MOPH. Proudly created with Wix.com.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now