top of page
moph.png

ปีงบประมาณ 2565

คู่มือและแนวทางการดำเนินงาน

คู่มือการใช้งาน Happy MOPH สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน

คู่มือการใช้งาน Happy MOPH สำหรับผู้รับผิดชอบ Admin

Web site Happy MOPH => https://happy.moph.go.th/

แจ้งเปิดใช้งานเว็บไซต์ Happy MOPH

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข  Happy MOPH

รายงานความก้าวหน้า

Happinometer

messageImage_1646381351430.jpg
  • บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

บุคลากรรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ปี 2565

bottom of page