top of page

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (ว 246)

แนวทางปฏิบัติแพทย์แผนไทย

1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ชนก.ชนพ.

2.แบบประเมินผลงาน

3.แนวคิด แพทย์แผนไทย

4.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย - แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- หลักเกณฑ์ ว 246 3 ก.พ.63

แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

1.แบบฟอร์ม ตาม ว 34 ปี 47

2.นร 1006.ว34 ลว 29 ต.ค.47

3.นร1012.2_235 หลักเกณฑ์ฯ สิทธิประโยชน์ให้ พกส ที่ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการฯ

4.ว 154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556

ตัวอย่างหนังสือ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

bottom of page