top of page
ITA62.png

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การวางแผนกำลังคน

=> โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

=> การบริหารตำแหน่งว่าง จังหวัดพะเยา

=> การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุข้าราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

2. การสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

2.1 การคัดเลือก

2.2 การสอบแข่งขัน

2.3 กระบวนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

2.4 การประเมินบุคคล

การประเมินบุคคลระดับชำนาญการพิเศษลงมาตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 (ยกเลิกตาม ว246)

2.5 การบรรจุแต่งตั้ง

2.6 ย้าย / ปฏิบัติราชการ

2.7 รับโอน / ให้โอน

2.8 เลื่อนระดับ

3. การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน

3.1 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

3.2 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

4. การพัฒนาบุคลากร

4.2 หลักสูตรทางการบริหารด้านสาธารณสุขระดับกลาง และระดับต้น 

4.2 หลักสูตรทางการบริหารด้านสาธารณสุขระดับกลาง และระดับต้น 

=> รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง

=> รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1 กระบวนการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการ

6.2 มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

6.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

7. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

7.1 การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

7.2 การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

7.3 มาตราการป้องกันการทุจริต

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ประกาศ

8.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

8.2.1 วิธีการตรวจสอบ

8.2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

8.2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

8.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง

8.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

8.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบฯ

8.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น และ

      Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

bottom of page