top of page

การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ

ระเบียบ 

หนังสือเวียน 

คำสั่ง 

คู่มือ 

เอกสารที่ใช้ในการจัดทำสัญญาลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 

เอกสารที่ใช้ในการจัดทำสัญญาลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 

  • เอกสารประกอบในการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

1. หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา

2. สำเนาวุฒิการศึกษา (นำส่งหลังจากได้รับมอบจากสถาบัน)

3. สำเนาระเบียนการศึกษา Transcript

  • ยื่นแบบรายงานตัวฯ ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ โรงพยาบาลทั่วไป 

bottom of page