top of page

งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

 กฎระเบียบ / หนังสือเวียน 

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 1707 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดส่งโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ และแจ้งแนวทางปฏิบัติใน   กรณีต่างๆ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

เอกสารนำเสนอประกอบการจัดคนลงโครงสร้าง

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

bottom of page