top of page

ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2565)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

สธ 0217_03-1474 (19-4-65)-2-3-2.png
สสจ 2.jpg
สสจ 1.jpg

การลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปี

แบบฟอร์มประกอบการดำเนินการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ชมรมจริยธรรม สสจ.พะเยา

การรายงานผลการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • รายงาน

ประกาศองค์กรคุณธรรม ประจำปี

การดำเนินงานเกี่ยวกับการเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

bottom of page