top of page

การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ 

แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562

1.แนวทางขอรับเงินฯฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562

2.แบบการยื่นคำร้อง

3.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน)

4.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง)

5.แบบสรุปข้อเท็จจริง

การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ สธ 0208.07/ว 947 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หนังสือแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

1.รายละเอียด แนบ 1 การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

2.รายละเอียด แนบ 2 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

3.1 หนังสือเวียนแนวทางฉบับปรับปรุงใหม่ ว.2462 ลว.15 พ.ย. 2562

3.2 ระเบียบ ก.คลัง 2561(เงินช่วยเหลือเบื้องต้น)

4.แบบฟอร์ม

-แบบการยื่นคำร้อง

-แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา (กรณี ยื่นแทน) 

-แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง)

-แบบสรุปข้อเท็จจริง

bottom of page