top of page
ITA62.png

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

ปีงบประมาณ 2561

=> รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2562

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2563

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2565

  • การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

bottom of page