top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

PMQA กับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2561 ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 39 โครงการพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 63 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายความสำเร็จการดำเนินการในระดับหน่วยงานส่วนกลาง ร้อยละ 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 60 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร้อยละ 20 ตามลำดับ และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) ของผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข

7 หมวดของการจัดการที่ดี


ดู 164 ครั้ง1 ความคิดเห็น
bottom of page